Min yol dadsam yenə də bakirə qalar sevgilər – Nəriman Qasımoğlunun şeirləri

Kulis.az Nriman Qasımoğlunun şeirlərini təqdim edir.

 

***

 

Mən

səni mənimsədim təkliyimdən keçirəm.

 

Sən

məni səninsədin təkləndik bir can içrə.

 

O

da mənəm kənardan göz qoyan bu təkliyə.

 

Biz

Təklik sevdalısı göylərdə çiçəkləyən.

 

Siz

mələklər qoxlayın, ətrimiz göylərdədir,

 

Onlar

yer adamları, sanırlar yaz yerdədir...

 

***

 

Doldun, doldun, doldun mənə

damla-damla, gilə-gilə.

Möhkəm dur gəlir üstünə

dalğalı dəli sevgilər.

 

Dəniz çəkilər, qabarar,

səni endirər, qaldırar.

Min yol dadsam yenə qalar

bakirə gəlin sevgilər.

 

Açar sübhü günəş çöhrən,

baxar, baxar məhrəm-məhrəm,

yenə məni salar sehrə

yosun ətirli sevgilər.

 

***

 

Anıram səni, anıram,
bu sevgili an nə gözəl.
Dartınır məndən sanıram
sənə sarı can, nə gözəl.

 

Qanadlanır ucalara, 
uçur, uçur ilk bahara,
alqış, alqış ucarlara -
göylərdə cövlan nə gözəl.

 

Köçür məndən bir gözələ,
döndərir məni xəzələ,
mən də müsibət mənzərə –
qızıla çalan nə gözəl.

 

***

 

Bax gözümün içinə,

hə utanma, bir, iki...

Bax bir nələr görürsən,

səninkidi bu sərgi.

 

Görürsən hisslərimi,

di seç bəyəndiyindən,

sahmana sal özünü,

götür as ürəyindən.

 

Tax birini telinə,

sal birini gözünə,

vur xoşuna gələni

yanağına, üzünə.

 

Duraq bir an göz-gözə,

sonra zillənək göyə.

Tanrıya da xoş gedər

göz qoysa bu sərgiyə.

 

Səni deyib durmuşuq,

İlahi, bax seyr elə.

Sən də bizdən ilham al

ikimizi bir eylə.

 

Sən

 

Gözümdən içimə axdın qəfildən,
baxdım ki, qəlbimdə, qələmimdə                                                    

Sən.

 

Uçan xalça təki bir ağ vərəqin
qonursan üstünə, səmalar                                                          

Sənin.

 

İşıqlar, zülmətlər dalır seyrinə,
nə gözəl yaraşır bu uçuş                                                           

Sənə.

 

Aşırsan göylərin uca səddini,
dövrəyə alırlar mələklər                                                            

Səni.

 

Açılır düyünlər gözüm önündə,
bütün caduların açarı                                                           

Səndə.

 

Bir yol da en yerə, tut qələmimdən,
sındır bu tilsimi qurtulum                                                           

Səndən.

 

***

 

Çəkdim sənsizliyi ağlaya-gülə,

eh, ötən günlər...

 

Sarmışdı içimi şirin duyğular,

eh, uyğular, uyğular...

 

Coşdu dalğaların, batdı gəmilər,

eh, ümidlər, ümidlər...

 

Aldım səni qafiyəli yazıya,

eh, poeziya, poeziya...

 

Hanı o bəsləyib dərdiyim güllər,

eh, sevgilər, sevgilər...

 

Öldü cəmi üşşaq məndən savayı,

eh, Əzrayıl,  Əzrayıl...

 

***

 

Bu da ürəyimdi sərdim önündə,

varmıdır böylə bir sevginin tayı.

Bir də görərsən ki xalıya döndüm,

di uzan üstümdə, sonra yat bayıl.

 

Qarışar naxışlar baxışlarına,

qamaşar gözlərin xumarlanarsan,

gözlərim güzgütək gələr karına,

baxarsan özünə, tumarlanarsan.

 

Alıb qələmini sürmələnərsən,

gözlərin bir az da parlayıb gülər,

gözəl olmağınla qürrələnərsən,

sonra təkəbbürün sınıb tökülər.

 

Sevgim naxış vurar duyğularına,

zülmət saçlarında əllərim gəzər,

şirinlik gətirər yuxularına

sehrli sözlərim nağıla bənzər.

 

Namaz əvəzimi bu vüsal anı,

Tanrı sevindirər hər ikimizi.

Önündə sərdiyim həmin xalının

üstündə göylərə ucaldar bizi.

 

***

 

Göy üzündə vurhavur futbol dəmi,
mən mələklər taqımında kapitan.
Oynadıram yer kürəsin top kimi,
vururam, vururam keçir qapıdan.

Ulduz-ulduz qapı toru nə yaxşı
qoymur yer kürəsi uça boşluğa,
baxıram sevincdən donur baxışım,
vurmuşam dünyanı düz doqquzluğa.

Rəqib qapısına varıb keçirəm,
alıram əlimə yer kürəsini.
Bu, zəfər topudu kəhkəşan içrə,
bir baxın necə də gözəl görsənir.

"Qol" sədası mələklərin dilində,
göylər əks eyləyir "qol" nərəsini.
döyünür, dillənir bu top əlimdə,
sıxıram sinəmə yer kürəsini.

 

***

 

Bu bir ulduz yağışı,

yağır başıma, yağır.

Açıram çətirimi,

yağır qarşıma, yağır.

 

Bu süzülən meydimi,

heyif, yerə dağılır.

Bir qədəh də yox tutum

altına bu çaxırın.

 

Büküb tolazlayıram

çətiri bir kənara.

Göylər özü təşnədi

açılan dodaqlara.

 

Mələklər məni söz-zöz

içir, içir, dinləyir.

Dua dolu dilimdə

bir çaxır şirinliyi.

 

***

 

Tut əlimdən, bax gözümə, duyduğum nə, söyləgil.

Könlümü ram etmədinmi, uyduğum nə, söyləgil.

 

Vəslinə ac qaldı tənim, ruhunu nuş eylərəm,

Yediyim nə, içdiyim nə, doyduğum nə, söyləgil.

 

İldırımmı xilqətində, çaxdı, söndü gözlərin,

Zülmət içrə aldığım nə, qoyduğum nə, söyləgil.

 

Bax necə öz könlü içrə həmdəmin həşirdədir,

Eşdiyim nə, qazdığım nə, oyduğum nə, söyləgil.

 

Fani oldu mutluluqlar, ani oldu arzular,

Nəymiş o tutqun bənizin, qıydığım nə, söyləgil.

 

Fikrə daldı Qasımoğlu, bərkə qaldı sevgilər,

Səndədi həpsi hesablar, saydığım nə söyləgil.

 

***

 

Çatdırırsan kamıma, Rəbbim, məni hər dəm yenə,
Can atır dərgahına canım qopur təndən yenə.

 

Vəhylərindən dəm alır canım, süz onu camına,
Ver qoy içsin canını qüsl eyləyən hərdən yenə.

 

Eylərəm hər canı öylə pak ki tam şəffaf ola,
Ta ki görməz ollam örtər çün onu pərdən yenə.

 

Pərdəni qaldır, məni sal qeybinə, bəsirətim
Tuşlanıb hər cana salsın nurunu birdən yenə.

 

Nurun içrə aldığın canlar qəfildən canlanır,
Agah oldum ayətinlə İsa sirrindən yenə.

 

Ayətin açmış gözümü aləmə, hər nəsnədə
Gördüyüm öz canım imiş vergitək Səndən yenə.

 

Canıma bax kam alırkən qoy taxılsın gözlərə,
Sərgilənsin Qasımoğlu sərgitək Səndən yenə.

 

Image result for nəriman qasımoğlu

 

LENT

17 İyul 2018
16 İyul 2018
15 İyul 2018
14 İyul 2018
13 İyul 2018